Charakteristika vzdělávacího programu

Ve školním roce 2021/22 budeme pracovat podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem
Svět je plný cest a je jen na nás, kterou z nich se dáme vést” .

Prostřednictvím programu chceme usnadnit dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Budeme rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, budeme mu napomáhat v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Stejně tak budeme učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty v této společnosti uznávané. Každá zvolená cesta mu nabízí něco nového a my se stáváme jeho průvodci. To vše na optimální úrovni jeho rozvoje.

Cíle a záměry programu:
Prostřednictvím vzdělávacího programu zajišťujeme plnění rámcových cílů předškolního vzdělávání:
Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy
„Svět je plný cest a je jen na nás, kterou z nich se dáme vést“
je zaměřen :

  • na poznávání sebe samého a člověka vůbec, s cílem co nejlépe poznat sebe,
    a tak lépe pochopit druhé a vcítit se do jejich pocitů,
  • na uvedení dítěte do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních i duchovních hodnot, osvojení si potřebných dovedností, návyků a postojů a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí,
  • na osvojení si návyků zdravého životního stylu,
  • na poznávání okolního světa a přírody, toho bezprostředního i vzdálenějšího (předškolní děti), s cílem poznat, prožívat a chápat, jak to ve světě a v přírodě chodí a jak spolu všechno souvisí.