1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.1
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. do 16.května. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní  je způsobem v místě obvyklým2 (plakáty, webové stránky MŠ, nástěnky v MŠ, vyhlášení v místním rozhlasu).
 3. Zákonný zástupce při zápisu obdrží tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č.1) nebo si ho může stáhnout na webových stránkách školy. Tiskopis vyplní a odevzdá při zápisu nebo vrátí do MŠ v co nejkratším termínu řádně vyplněný k rukám ředitelky školy.
 4. Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

– řádně vyplněnou žádost,

– rodný list dítěte pro ověření totožnosti,

– svůj občanský průkaz pro ověření totožnosti,

Cizinci předkládají:

– řádně vyplněnou žádost,

– pro ověření totožnosti dítěte rodný list a pas dítěte,

– pro ověření totožnosti zákonného zástupce svůj pas,

– potvrzení o povolení k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

 1. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 2. Při přijímání dětí do MŠ postupuje ředitelka mateřské školy dle kriterií stanovených ve směrnici Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která jsou k dispozici na nástěnce v hale hlavní budovy MŠ nebo na webových stránkách školy v záložce Ke stažení.
 3. Zákonný zástupce bude o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn zveřejněním seznamu, který bude vyvěšen na vchodových dveřích mateřské školy a webových stránkách mateřské školy. Účastník přijímacího řízení zde bude uveden pod registračním číslem, které mu ředitelka přidělí u zápisu. Současně mu sdělí i termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí v písemné podobě si zákonný zástupce vyzvedne v mateřské škole v termínu stanoveném ředitelkou.

Rozhodnutí o nepřijetí, které si zákonný zástupce v termínu nevyzvedne, budou zaslána poštou.

 1. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku3, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem – § 50 zákona č.258/2000 Sb.- o ochraně veřejného zdraví. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  pravidelným  očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 3. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.4
 4. Zákonní zástupci jsou v měsíci červnu pozváni na první informační schůzku do mateřské školy, kde získají  informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy a způsob stravování. Současně obdrží k vyplnění tiskopisy, které zákonný zástupce řádně vyplněné odevzdá v mateřské škole:
  a)      evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci,
  b)      dohodu o docházce
  c)      písemné pověření k vyzvedávání a odvádění dítěte z mateřské školy
  d)      přihlášku ke stravování.
 5. V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škol přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst.1 písm.e) školského zákona, ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.5

Termíny odevzdání vyplněných tiskopisů sdělí zákonným zástupcům ředitelka na informativní schůzce.

1§ 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

2§ 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

3§ 34 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

4§ 34 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

5§ 34 odst.11 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání